తెల్సా కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక

Posts by తెల్సా సంపాదకులు

దాహం

డా. జడా సుబ్బారావు
తెల్సా కథల పోటీలో మొదటి బహుమతి ₹50,000 పొందిన కథ

గేణమ్మ

కె.ఎ. మునిసురేష్ పిళ్లె
తెల్సా కథల పోటీలో రెండవ బహుమతి ₹30,000 పొందిన కథ

అంగన

ఉయ్యూరు అనసూయ
తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ

ఋణం

గాజోజు నాగభూషణం
తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ

రాజవ్వ

పొత్తూరి సీతారామరాజు
తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ

వజ్రం

శ్రీసుధామయి
తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ

కొలిమి

ఎస్. నాగేందర్ 2019 తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ

సింగిడి

వాగుమూడి లక్ష్మీరాఘవరావు 2019 తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ