తెల్సా కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక

విషయ సూచిక

మొదటి బహుమతి (₹50,000) పొందిన కథలు
రెండవ బహుమతి (₹30,000) పొందిన కథలు
మూడవ బహుమతి (₹20,000) పొందిన కథలు
విశిష్ట రచనగా (₹15,000) ఎంపిక అయిన కథలు
సాధారణ ప్రచురణకు (₹8,000) ఎంపికైన కథలు
₹10,000 పారితోషికం పొందిన కవితలు
₹8,000 పారితోషికం పొందిన కవితలు
2019 తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథలు