తెల్సా కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక

Posts from the ‘సాధారణ ప్రచురణ’ category

అంగన

ఉయ్యూరు అనసూయ
తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ

ఋణం

గాజోజు నాగభూషణం
తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ

రాజవ్వ

పొత్తూరి సీతారామరాజు
తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ

వజ్రం

శ్రీసుధామయి
తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ