మూర్తిగారూ, మీ వేస్ట్ బాడీ స్వగతం చదువుతూంటే త్రిపురనేని గోపీచంద్ రచనలు కొన్ని జ్ఞాపకానికి వచ్చాయి. నాకు చాలా నచ్చింది. ధన్యవాదాలు .