వినాయక చవితి వచ్చిందంటే జిల్లేడు పూలు,గరిక ,తీసుకొనివచ్చి అమ్మడం చాలావరకు చూస్తుంటాము.కొంతమందికే తెలిసిన జాలారి పూల పై కథను మాండలికంలో చక్కగా వ్రాసిన రచయితకు అభినందనలు