తెల్సా కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక

Posts from the ‘2019 సాధారణ ప్రచురణ’ category

కొలిమి

ఎస్. నాగేందర్ 2019 తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ

సింగిడి

వాగుమూడి లక్ష్మీరాఘవరావు 2019 తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ