తెల్సా కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక

Posts from the ‘రెండవ బహుమతి’ category

తెల్సా కథల పోటీలో రెండవ బహుమతి పొందిన కథలు

గేణమ్మ

కె.ఎ. మునిసురేష్ పిళ్లె
తెల్సా కథల పోటీలో రెండవ బహుమతి ₹30,000 పొందిన కథ