తెల్సా కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక

Posts from the ‘మొదటి బహుమతి’ category

తెల్సా కథల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన కథలు

దాహం

డా. జడా సుబ్బారావు
తెల్సా కథల పోటీలో మొదటి బహుమతి ₹50,000 పొందిన కథ