తెల్సా కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక

Posts from the ‘బహుమతి పొందిన కథలు’ category

తెల్సా కథల పోటీలో బహుమతి పొందిన కథలు

దాహం

డా. జడా సుబ్బారావు
తెల్సా కథల పోటీలో మొదటి బహుమతి ₹50,000 పొందిన కథ

గేణమ్మ

కె.ఎ. మునిసురేష్ పిళ్లె
తెల్సా కథల పోటీలో రెండవ బహుమతి ₹30,000 పొందిన కథ